+36 54 999-640 info@herpaly.hu
Adatvédelem

A kötelező adatkezelést előíró jogszabályok:

A távhőszolgáltatásról 2005. évi XVIII. törvény 45.§: felhatalmazást ad a távhőszolgáltatási tevékenység végzéséhez, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §: a ügyfélszolgálati telefonhívások hangrögzítési és 5 éves megőrzési kötelezettségét írja elő.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatok kezelése zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.

Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.

Adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

Kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (sütik )

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig

Adattárolás módja: elektronikusan

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezete szerint közzéteendő adatok a közzétételi lista menü alatt érhető el.

Megszakítás